Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категория С, С+Е, Д и Д+Е за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка. За целта те преминават през курс за обучение, както следва:

Курс за периодично обучение

За водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС:

  • преди 10.09.2008г. за кат. D или D+E;
  • преди 10.09.2009 г.за кат. C или C+E.

Курс за начална квалификация

За водачи, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:

  • след 10.09.2008 г. за категории D или D+E;
  • след 10.09.2009 г. за категории C или C+E.

Пълен курс на обучение

Изисквания към водачите:

  • за кат. С и С+Е – навършени 18 години;
  • за кат. D и D+Е – навършени 21 години.

Ускорен курс на обучение

Изисквания към водачите:

  • за кат. С и С+Е – навършени 21 години;
  • за кат. D и D+Е – навършени 23 години.

Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност. След това кандидата подава заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водача на МПС.

Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години.

Изискванията на Директива 2003/59 на ЕС, касаещи квалификацията на професионалните водачи на МПС са регламентирани в наредба 41/04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.

Наредба 41/04.08.2008г. е обнародвана в “Държавен вестник” на 19 август 2008г. (бр.73), и е в сила от 10.07.2008г.

Наредба 41

Наредба № 41 от 4 август т.г. въвежда специално обучение на водачите, които возят пътници и товари. Лицата, които искат да работят като водачи на автомобили, превозващи пътници и товари, трябва да са придобили начална квалификация, която се удостоверява с „Карта за квалификация на водач на МПС“. А водачите, придобили съответната начална квалификация, на всеки 5 години подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията си. Наредбата, обнародвана в „Държавен вестник“ на 19 август (бр. 73), влиза в сила със задна дата, от 10.07.2008 г. Водачите на МПС от категории С, С+Е, D или D+E, които извършват обществени превози или превози за собствена сметка (на хора и товари), трябва да имат карта за квалификация. В наредбата се предвижда и ускорено обучение на водачите за начална квалификация, без да се променя съдържанието и обемът на информацията. Ако водачът има свидетелство за професионална компетентност за превоз само на товари или само на пътници, той се обучава само по теми, които са специфични за новата квалификация.